Saputra, N. S., Muchlisinalahuddin, M., & Armila, A. (2022). Rancang Bangun Mesin Pencetak Bakso. Jurnal Teknik Mesin, 15(2), 115 - 120. https://doi.org/10.30630/jtm.15.2.859